תקנון

תקנון .

מומלץ וכדאי טרום ביצוע ההזמנה לעיין בדף שאלות ותשובות  , אנו סמוכים ובטוחים שתמצאו את כל התשובות הנכונות לכם , עם זאת אנחנו כחברה מחויבים לציין לכם את התקנון המלא .

רכישת כרטיסים בחברת IMTICKETS להלן IMTICKETS /  IMT אי אם טיקטס

  IMTICKETS.co.il מהווה הסכמה לתנאי מסמך זה.

הזמנות בתקופת קורונה – 

בכל מקרה של קשיים בכניסה למדינה בחו”ל  עקב הגבלות COVID  19 – לא נישא באחריות לכך כרטיסך יסופק כמובטח

קבוצות הכדורגל מצפות שהעונה תתקיים כרגיל בנוכחות קהל מלא, ואולם נוכח מגפת הקורונה העולמית עלולים תמיד להתרחש שינויים בלתי צפויים במועדי ובמיקומי המשחקים.

 

במקרה בו האירוע נדחה לתאריך אחר תקבלו כרטיסים למועד החדש. לא יינתן זיכוי כספי עבור הכרטיסים.

במקרה שהרשויות בחו”ל מחליטות שהמשחק יתקיים בדלתיים סגורות (ללא קהל) תהיה זכאי לאחת משתי האפשרויות הבאות לפי בחירתך: א. זקיפת הסכום ששולם במלואו לטובת רכישה עתידית למשחק אחר או ב. החזר כספי באותה צורת תשלום בה בוצעה הרכישה/תוך 60  יום, למעט דמי טיפול של 50 ליש”ט או יורו לכרטיס

חשוב לציין שההחזרים/זקיפת הסכום לרכישה עתידית הינם על מחיר הכרטיסים בלבד אין לנו שום אחריות ביחס לעלויות רכישת טיסות ומלונות. אנחנו כמובן נעשה מאמצים לסייע בצמצום הנזקים אבל אנחנו ממליצים לעשות ביטוח מתאים בכל מקרה.

 

פרטי העסקה:

המזמין ראה באתר החברה או שוחח ושמע מנציג החברה את מחיר הכרטיס והוא מסכים לו. בעת ביצוע ההזמנה קיבל נציג השירות של IMTICKETS  מן המזמין פרטים מלאים הכוללים את שם האירוע, מספר הכרטיסים המבוקש, סוג הכרטיס (קטגורית ישיבה באצטדיון), ואמצעי תשלום. או ביצע הזמנה “און ליין” מקוונת וציין את פרטיו המלאים .

המחיר הנ”ל אינו כולל שירותים נוספים מכל סוג שהוא, לרבות טיסות, לינה, העברות, ביטוח וכיוצא באלה ,המחיר הסופי הוא המצוין ומאושר לכם  והמוצר הנו כניסה לאירוע המבוקש על ידכם. מסמך אישור מוצג לכם לאחר חיוב הלקוח במלואו . 

תהליך ביצוע הזמנה:

המזמין הזמין את הכרטיסים באמצעות המוקד הטלפוני שמפעילה IMTICKETS  בישראל או לחילופין באמצעות הזמנה מקוונת (on-line) באתר החברה.  www.imtickets.co.il

המחיר נמסר למזמין במועד ביצוע ההזמנה והמזמין מסר לנציג או באופן מקוון פרטי כרטיס אשראי לחיוב במועד ביצוע ההזמנהמוסכם כי ביצוע ההזמנה מהווה אישור בלתי חוזר מטעם המזמין לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בהתאם לפרטי ההזמנה.

ידוע למזמין כי הכרטיסים המוצעים לו הנם בגדר הצעה בלבד כלומר בגדר בקשה, בעקבות ביצוע ההזמנה על ידי המזמין פונה IMTICKETS לספקים שונים על מנת לאתר את הכרטיס המוצע וכי אין בכך כדי להוות אישור לזמינותם. לאחר ביצוע ההזמנה אנו כחברה בודקים את זמינות הכרטיסים עבורכם . 

במידה והכרטיסים עליהם הוסכם במועד ביצוע ההזמנה יהיו זמינים, תרכוש IMTICKETS  את הכרטיסים ותודיע על כך למזמין. חיוב כרטיס האשראי של המזמין יתבצע בעת הרכישה.

במידה והכרטיסים עליהם הוסכם במועד ביצוע ההזמנה לא יהיו זמינים, תעדכן IMTICKETS את המזמין ותציע לו כרטיסים אחרים, או את ביטול העסקה לפי בחירתו. במקרה כזה כרטיס האשראי של המזמין לא יחויב, ולמזמין לא תהיינה כל טענות כלפי IMTICKETS

מחירי העסקה נקובים במטבע יורו, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים, והחיוב בשקלים חדשים יעשה בהתאם לשער העברות והמחאות גבוה של המטבע ביום ביצוע התשלום.

במידה ויבוצע שינוי במחיר הכרטיסים המתפרסם באתר האינטרנט של IMTICKETS לאחר מועד ביצוע ההזמנה, מכל סיבה שהיא, לא תינתן אפשרות לבטל את ההזמנה ולמזמין לא תהיינה כל טענות בקשר לכך ולא יהיה זכאי להחזר כספי. המחיר המחייב את המזמין הוא המחיר עליו הוסכם במועד ביצוע ההזמנה.

תנאי ביטול:

מובהר בזאת, כי מיד לאחר ביצוע ההזמנה על ידי המזמין פונה IMTICKET  לספקי הכרטיסים בניסיון לרכוש עבור המזמין או המזמינה את הכרטיסים שהוזמנו. עם קבלת הודעה מאת הספקים שלנו כי הכרטיסים שהוזמנו ניתנים לרכישה עבורכם, מבצעת IMTICKETS     את ההזמנה ומעבירה תשלום מלא בגין הכרטיסים לספק של IMTICKETS    לנו אין אפשרות לקבל החזר כספי מהספק במקרה של ביטול. אנו מחויבים בדיוק כמו הרוכש להלן המזמין בדמי ביטול מלאים . 

סירובו של המזמין לקבל את הכרטיסים שהזמין, כמוהו כביטול הזמנה לכל דבר ועניין ויחולו לגביה ההוראות בחלק זה.

במקרה של ביטול מצד המזמין, מכל סיבה שהיא, המזמין לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו ו/או פיצוי בקשר עם ביטול העסקה, שכן כאמור מוסכם כי דמי הביטול הנם בשיעור של 100% ממחיר הכרטיסים.

לאור האמור לעיל, אזי מוסכם במפורש כי כל ביטול מצד המזמין יחויב בדמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר הכרטיסים אין באמור כדי לפגוע בכל זכות ע”פ חוק ובכלל זה חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981

החזר כספי ללקוח יתבצע לאחר שהלקוח אימת את הפרטים ואישר אותם באימייל חוזר – החזר בהמחאה שקלית לפי שער האירו או הפאונד היציג ביום אישור ביטול ההזמנה

לא ישולמו פערי מטבע שקלי בעקבות שינוי שער .

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לבחון אפשרות של רכישת ביטוח למקרי ביטול, על אחריותו וחשבונו, אולם בכל מקרה לא יהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על IMTICKETS     .

המזמין מאשר כי הוא קרא והבין את תנאי הביטול המפורטים לעיל, כי הוא מסכים לתנאים אלה וידוע לו כי IMTICKETS     פועלת מול צדדים שלישיים תוך הסתמכות על הסכמתו המפורשת להם, ולמזמין אין ולא תהיינה טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי IMTICKETS     בקשר לתנאים הנ”ל.

תנאים נוספים :

 ידוע למזמין שמחיר הכרטיסים בהזמנה באמצעות האתר המקוון או ישירות עם נציג החברה  גבוה מן המחיר הנקוב על גבי הכרטיסים.

על המזמין להצטייד בתעודה מזהה לכל מקרה בעת מסירת הכרטיסים כמו כן בכניסה למקום הארוע

כרטיסים לאירועים נמכרים לפי סוגים שונים, על פי המצוין בפרטי ההזמנה בהסכם זה, ואינם נמכרים לפי מקומות מסומנים, אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב בין הצדדים המכירה היא על פי קטגוריה בלבד או אם צוין אחרת בדואר אלקטרוני או מסמך רשום של החברה .

חברת IMTICKETS תעביר את הכרטיסים למזמין או למי מטעמו עד לתחילת האירוע, בישראל או בחו”ל, לפי החלטת IMTICKETS ובתיאום עם המזמין.

IMTICKETS  נעזרת בשירותי שליחויות ברחבי העולם. השליחים אינם מייצגים את IMTICKETS וכל מידע שנמסר באמצעותם נמסר על אחריותם בלבד. 

 

במידה ומסירת הכרטיסים למזמין תתבצע לכתובת המזמין בחו”ל, באחריות המזמין לעדכן בכתב את IMTICKETS – לפחות כשישה ימים לפני מועד המשחק בכל פרטי ההזמנה הדרושים לה לרבות כתובתו של בית המלון אשר אליו יש לשלוח את הכרטיסים. במידה ומסירת הכרטיס למזמין תתבצע בנקודת איסוף שנקבעה ע”י IMTICKETS , על המזמין להישמע להוראות שיועברו לו ולהגיע לנקודת האיסוף בזמן, במועד ובמיקום המדויק שנקבע לו. במידה והמזמין לא ינהג בהתאם לאמור בסעיף זה, לא תוכל IMTICKETS להתחייב על העברת הכרטיס, למזמין לא יינתן החזר כספי בשל כך, ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מ- IMTICKETS בגין ו/או בקשר לכך.

מרגע מסירת הכרטיס לידי המזמין, הכרטיס יהיה באחריותו הבלעדית, ולא ניתן יהיה להנפיק כרטיס חדש במקרה של אובדן או נזק לכרטיס.

מוסכם כי IMTICKETS רשאית לשנות את פרטי אספקת הכרטיסים שסוכמו בהזמנה בהתאם לשיקול דעתה וכי למזמין לא יהיו תביעות או טענות כלשהם כלפיה בקשר לכך. מובהר כי שינוים מסוג זה לא יהוו עילה לביטול ההזמנה.

 כרטיס אלקטרוני המתקבל במייל

כרטיס אלקטרוני הוא כרטיס הנשלח אלייך דרך דואר האלקטרוני. בכדי להיכנס לאירוע, עליך להדפיס את הכרטיס האלקטרוני ולהביא אותו איתך לאירוע. לא תורשו להיכנס לאירוע אם לא תביאו עמכם את הכרטיס האלקטרוני מודפס כולל ברקוד ברור .

מתי אקבל את הכרטיסים? הכרטיס האלקטרוני יישלח אלייך באמצעות דוא”ל במהלך השבוע של האירוע עד 24 שעות לפני תחילת האירוע. שמור על הכרטיס שלך. שכפול או ניצול הכרטיס האלקטרוני על ידי מישהו אחר  מונע את כניסתך לאירוע עם הכרטיס שלך.

לעיתים רחוקות קבוצה שבדרך קבע מכרטסת בצורה אלקטרונית מחליטה לכרטס את הכרטיסים לא בצורה אלקטרונית בשל חשש מזיופים או כל החלטה בטיחותית שלהם שקשורות בעיקר לקהל מעורב / קהל אורח

במידה ולא יונפקו כרטיסים אלקטרונים לארוע שבחרתם ולמרות שבעת ביצוע ההזמנה הזמנתכם כללה כרטיס אלקטרוני –  נשלח לכם את הכרטיסים ללא עלות למלון כ 24 שעות לפני הארוע . מחלקת ההזמנות תיצור עמכם קשר באמצעות הוואטסאפ ובמייל . מצב זה נוצר לעיתים רחוקות בעקבות החלטת המועדון לא לכרטס כרטיסים אלקטרונים , בדר”כ נובע מבטיחות מניעת זיופים ובדיקה מדגמית .

מפות הארוע המוצגות באתר להמחשה בלבד ברוב הארועים המפות אכן מציינות את המגרש בו יהיה הארוע – בקבוצות וארעים מסויימים אנו מציגים מפות כלליות – אם יש לכם שאלה לגבי המיקום אנא אל תבצעו הזמנה עד לאחר שיצרתם קשר איתנו והבנתם את המיקום בו בחרתם לשבת .

צדדים שלישיים:

האחריות על מארגני האירועים בכל מקרה של שינוי, ביטול, דחייה או הפסקה מכל סיבה שהיא, והמדיניות שתחול היא זו של מארגני האירוע, ולמזמין אין ולא תהיינה טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מ-IMTICKETS בגין ו/או בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, ע”פ בקשתו של המזמין, IMTICKETS תנצל את ניסיונה וקשריה המקצועיים על מנת לפעול באופן סביר אצל מארגני האירוע ו/או ספקיה לטובת המזמין וזאת ללא שתוטל עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ומבלי שלמזמין תהיה כל טענה דרישה ו/או תביעה כנגד IMTICKETS בקשר לכך. 

מועדי האירועים עשויים להשתנות גם בהתראה קצרה, וכי האחריות להתעדכן במועד האירועים מוטלת עליו בלבד, הן בארץ והן בחו”ל. IMTICKETS עושה מאמץ תמידי להתעדכן בפרטי האירועים ולהעבירם למזמין, אולם אינה מתחייבת לעשות כן ולא תחול עליה כל אחריות בגלל שינויים במועדי האירועים.

IMTICKETS משמשת סוכן מתווך בלבד לכל האירועים, המוצרים והשירותים המסופקים באמצעותה. במקרה בו המזמין לא יצליח להגיע לאירוע מכל סיבה שהיא ו/או בכל מקרה של שינוי, ביטול, דחייה או הפסקה של האירוע בשל סיבות שאינן קשורות לחברה לרבות ומבלי לגרוע: מזג אוויר, שביתות, החלטת הרשויות ו/או הגופים המארגנים וכדומה, אין ולא תהיינה למזמין טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מ IMTICKETS בגין ו/או בקשר לכך.IMTICKETS לא תהיה אחראית לשום פעולה או העדר פעולה, שינוי, ביטול, דחייה וכן נזק הנגרם על ידי צדדים שלישיים

IMTICKETS  נעזרת בשירותי שליחויות ברחבי העולם. השליחים אינם מייצגים את IMTICKETS וכל מידע שנמסר באמצעותם נמסר על אחריותם בלבד. 

 

כרטיסי מנוי לאירוע – 

במקרים בהם סופק ללקוח כרטיס מנוי מתחייב הלקוח לנהוג בהתאם להנחיות אשר סופקו לו בצמוד לכרטיס המנוי. בכל מקרה ישמור הלקוח את כרטיס המנוי וידאג להחזירו בהתאם להנחיות או ל- IMTICKETS  .המזמין יהיה אחראי לנהוג בהתאם לכללים ההוראות וההנחיות של הרשויות המקומיות ומארגני האירוע. IMTICKETS  לא תהיה אחראית במידה והמזמין או מי מטעמו לא יוכלו הכנס או יסולקו מהאירוע בשל התנהגותם . 

אם IMTICKETS  תספק ללקוח (במקרים נדירים וחריגים) כרטיס פחות טוב מהמובטח, הלקוח יפוצה בהתאם לפער בין מחירי הכרטיסים כפי שהופיעו באתר סמוך למועד הרכישה. במידה סופק כרטיס יקר יותר לא יחויב הלקוח בעלות השדרוג אנו שומרים  לעצמנו את הזכות לשדרג לכם הכרטיס 

אם IMTICKETS  תספק ללקוח (במקרים נדירים) כרטיסים למושבים שאינם צמודים, ושאינם בהתאמה לתנאי העסקה כפי שסוכמו עם הלקוח, הלקוח יפוצה בסכום שבין 5% – 15% ממחיר הכרטיס שסופק במיקום בנפרד, וזאת ביחס למרחק שבין המושבים. לצורך סעיף זה כרטיסים שסופקו בנפרד הינם כרטיסים המרוחקים אחד מהשני ביותר ממושב אחד לכל כיוון קרי – לאורך, לרוחב או באלכסון.

כרטיסי RV – לעיתים נציע כרטיסים מוזלים יחסית למחיר השוק בשל הגבלה בזווית הראיה בגלל ליקוי / תכנון מבני של האיצטדיון – כרטיסים אלו יכולים להיות תחת גג או נמוכים מאוד קרובים לדשא / עמוד תאורה חשמל או עמוד תווך לגג יכול להוות הפרעה קלילה ולכן אלו כרטיסים אשר ימכרו בזול מאוד יחסית למחיר השוק לכרטיס רגיל – לא תתבצע מכירה און ליין לכרטיסים אלו ויפורט ללקוח טלפונית אופי הכרטיס ומשמעות RV .

מדיניות הגנת הפרטיות (מתוך תנאי השימוש)

החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.

 החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון של המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב), אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ומידע שהועבר על ידי המשתמש. מידע כאמור ישמש את החברה למטרת פעילותה העסקית.

 מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס.

החברה תעשה שימוש במידע האישי ככל שיידרש במסגרת הטיפול בהזמנתו של המשתמש ו/או בכל עניין הקשור אליה.

 החברה לא תעביר את המידע האישי לצד שלישי כלשהו אלא לשם טיפול בהזמנתו של המשתמש (לדוגמה צד שלישי המבצע את המשלוח) אלא על פי דין.

 לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש באתר, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, מסירת מידע כאמור וכל שימוש שתעשה בו החברה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

החברה נוקטת מאמצים לאבטחת המידע האישי. יחד עם זאת, מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 החברה עשויה לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני בקשר עם השימוש באתר לכתובת הדוא”ל של המשתמש כפי שנמסרה בעת ביצוע הזמנה, בין היתר, אישור דוא”ל בדבר פרטי הזמנת המשתמש, תזכורת בדוא”ל טרום אירוע לגבי האירוע אליו רכש כרטיסים, ומשוב לאחר אירוע לגבי חוויית המשתמש. משתמש המבצע הזמנה באתר מאשר לחברה להוסיף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה לקבלת מידע על אירועים צפויים. משתמש שאינו מעוניין בקבלת דיוור (opt-out) יכול להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה באמצעות הקלקה על הקישור “בטל הרשמה” בדוא”ל שנשלח על ידי החברה.

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים,עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט : ראשון לציון

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 12-9-18 וניתן לשינוי בכל עת

שיחה עם נציג

100% אחריות

אספקת הכרטיסים מובטחת

אין אותיות קטנות

ללא דמי טיפול ללא דמי משלוח

הזמנות און ליין

סליקה מאובטחת ומוגנת